Účetnictví Znojmo

Jmenuji se Dana Zárubová a jsem účetní a daňový poradce s dlouholetou zkušeností v tomto oboru. Mám praxi jak s vedením daňové evidence pro fyzické osoby, tak s vedením účetnictví pro fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným, drobné živnostníky, malé a střední firmy s různým oborem činnosti.

Informace

Informační memorandum podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ve znění pozdějších předpisů Tento dokument poskytuje klientům informace o způsobu zpracování jejich osobních údajů a o právech s nimi souvisejících. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Ing. Dana Zárubová, Horní 386, Dobšice, účetní poradce IČO: 48919985, daňový poradce ev.č. 2761 a zpracovává následující informace: identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, osobní stav, číslo OP a další osobní údaje) kontaktní osobní údaje (trvalé bydliště popř. kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo) nezpracovává zvláštní kategorii osobních údajů, tzv. citlivé údaje Zpracování osobních údajů je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu: subjekt údajů udělil souhlas se zpracování svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pří výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. Účel zpracování osobních údajů Zpracovatel osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a mezích stanovených platnou právní úpravou, zejm. v souladu s ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje k těmto účelům: realizace smluvního vztahu komunikace s klientem naplnění zákona 253/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů vedení účetnictví, daňové evidence zpracování mezd daňové poradenství Doba zpracování osobních údajů Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajícíh z obchodního vztahu. - 2 - Další informace o zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou zpracovávány zpracovatelem v účetních programech STEREO KASTNER software s.r.o. a ÚČTO Tichý a spol. a mohou být poskytnuty v souladu se zákonem: správě sociálního zabezpečení zdravotním pojišťovnám finančnímu úřadu exekutorskému úřadu dalším úřadům Poučení o právech subjektů údajů Subjekt údajů má: právo na přístup k jeho osobním údajům právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů právo na výmaz osobních údajů (důvod stanovený obecným nařízením) právo na omezení zpracování osobních údajů (důvod stanovený obecným nařízením) právo vznést námitku pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracování osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoli odvolat Pokud se subjekt domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.